Kontakt

Promocja Geberit

Promocja dla klientów B2B

Dziecięca radość
z Geberit

Czas trwania:
od 06.11.2023
do 15.12.2023

Warunki:

Promocja dotyczy produktów marki Geberit. Rób zakupy i ciesz się nagrodą.

Nagroda:

Do zdobycia jest zestaw Lego. Kup produkty marki Geberit na kwotę 6000 zł netto w czasie trwania akcji i odbierz nagrodę za 1 zł netto!

Wybrane produkty promocyjne

Regulamin

PROMOCJA MARKI GEBERIT

H1, H2


I . Warunki promocji

1.       Organizatorem promocji z GEBERIT jest SANPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu kod: 61-315 Poznań, ul. Pokrzywno 8 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000110970, NIP: 7820069744, REGON: 630175476, zwana dalej Sanpol.

2.       Promocja jest skierowana do klientów hurtowych Sanpol (zwanych dalej Klient).

3.       Promocja polega na premiowaniu zakupów marki GEBERIT dokonywanych w firmie Sanpol w okresie od 06.11.2023 do 15.12.2023.

4.       Tytułem premii Klient może nabyć zestaw Lego City za 1 zł netto.

5.       Warunek otrzymania premii zawartej w pkt. 4.: za zakup produktów marki Geberit na kwotę 6000 zł, Klient nabywa zestaw Lego za 1 zł netto.

6.       Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi w tym samym czasie przez Sanpol Sp. z o.o.

7.       Zakupy sumują się w czasie trwania akcji.

8.       Jeden Klient może otrzymać maksymalnie jedną nagrodę.

9.       Promocja jest ważna w terminie od 06.11.2023 do 15.12.2023.

10.   Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.

11.   Z promocji wyłączona jest sprzedaż inwestycyjna oraz ekspozycyjna.

12.   Akcja będzie rozliczona do dwóch tygodni po jej zakończeniu.

13.   Liczba nagród jest ograniczona.

14.   Nagrody są przyznawane na podstawie zakupu produktów wynikających z faktur rejestrowanych w systemie sprzedaży Organizatora.

15.   Potwierdzeniem otrzymania nagrody jest faktura VAT wystawiona na Klienta.

16.   Nagrody są przyznawane na podstawie daty zakupu.

17.   Z promocji wyłączone są produkty marki KOŁO.

 

II. Postanowienia dodatkowe

1.       Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.sanpolprofi.pl w zakładce akcje promocyjne, na stronie promocji.

2.       Sanpol ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.

3.       Sanpol zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w każdym czasie, poprzez opublikowanie stosownej informacji na stronie internetowej wskazanej w ust.1.

4.       W przypadku wątpliwości co do postanowień Regulaminu Klient uprawniony jest do wystąpienia o jego wykładnię do Sanpol.

5.       Sanpol rozstrzyga wszelkie sprawy sporne oraz rozpoznaje ewentualne reklamacje Klientów.

6.       W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

7.       Ewentualne spory związane z Promocją rozpatrywane będą wyłącznie przez sąd miejsca siedziby Sanpol.

 

III. Postanowienia końcowe

1.       Dane uczestników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, Str.

2.       Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników w ramach Promocji jest Sanpol

3.       Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu realizacji Promocji, przyznania Nagrody, co jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą ( art. 6 pkt 1 b) oraz niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora( art. 6 pkt 1 f).

4.       Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane dopóki jest to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – w takim wypadku dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane do momentu przedawnienia możliwych roszczeń.

5.       Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być:

                                                    i.      pracownicy i współpracownicy Administratora

                                                  ii.      podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, marketingowe i telekomunikacyjne, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych,

6.       Uczestnik ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7.       Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym w ust. 3.

8.       Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).