REGULAMIN SERWISU E-COMMERCE – SANPOL

 1. System zamówień towarów na witrynie www.sanpolprofi.pl firmy SANPOL skierowany jest wyłącznie do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w branży objętej ofertą handlową firmy Sanpol.

 2. Regulamin E-COMMERCE określa zasady zamawiania towarów w firmie SANPOL Sp. z o.o. za pośrednictwem Internetu w serwisie dostępnym pod adresem www.sanpolprofi.pl

 3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

  1. SPRZEDAWCA – należy przez to rozumieć SANPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na ul. Pokrzywno 8.

  2. KONTRAHENT - należy przez to rozumieć podmiot, prowadzący działalność gospodarczą wskazaną w pkt. 1 regulaminu, który został zarejestrowany w systemie E-COMMERCE i uzyskał możliwość zamawiania towarów poprzez Internet.

  3. E-COMMERCE - należy przez to rozumieć system zamawiania towarów za pośrednictwem Internetu dostępny pod adresem www.sanpolprofi.pl

  4. UŻYTKOWNIK WIODĄCY (osoba upoważniona do zarządzania kontem kontrahenta) - należy przez to rozumieć osobę, która w imieniu KONTRAHENTA posiada pełny dostęp do systemu E-COMMERCE.

  5. UŻYTKOWNIK – należy przez to rozumieć osobę, która po wskazaniu i nadaniu jej uprawnień przez UŻYTKOWNIKA WIODĄCEGO będzie posiadała ograniczony dostęp do systemu E-COMMERCE.

  6. DOSTĘP DO SYSTEMU - należy przez to rozumieć prawo dostępu do systemu zgodnie z wybranymi dla danego użytkownika uprawnieniami. Wszyscy użytkownicy otrzymują dostęp indywidualny, umożliwiający przeglądanie oferty SPRZEDAWCY oraz składania zamówień u SPRZEDAWCY w imieniu KONTRAHENTA. Dostęp może być pełny lub ograniczony.

 4. Dostęp pełny pozwala UŻYTKOWNIKOWI WIODĄCEMU na: złożenie wniosku o rejestrację w systemie E-COMMERCE oraz programach zawiązanych z platformą, składanie zamówień i ich zmianę lub akceptację, dodawanie i usuwanie użytkowników oraz nadawanie im uprawnień, dodawanie i usuwanie osób uprawnionych do odbioru towaru, dostęp do panelu KONTRAHENTA (zakres: limit kredytowy i jego wykorzystanie, kwota przeterminowanych należności, historia zamówień, faktury, zamówienia, oferty, zgłoszenia reklamacyjne).

  Dostęp ograniczony pozwala UŻYTKOWNIKOWI na składanie zamówień, ich zmianę lub akceptację, dostęp do panelu kontrahenta (zakres: historia zamówień, faktury, zamówienia, oferty, zgłoszenia reklamacyjne)

  1. HANDLOWIEC – osoba, która w imieniu SPRZEDAWCY odpowiedzialna jest za bezpośredni kontakt z KONTRAHENTEM.

 5. Warunkiem przyznania DOSTĘPU DO SYSTEMU jest:

  1. działalność KONTRAHENTA odpowiadająca zapisom w pkt.1

  2. założenie wniosku o rejestrację na stronie www.sanpolprofi.pl przez osobę uprawnioną do rejestracji lub osobę należycie upoważnioną

  3. przekazanie do SPRZEDAWCY aktualnych danych rejestrowych KONTRAHENTA: odpisu z KRS lub zaświadczenia z CEIDG, zaświadczenia o nadaniu numerów NIP lub REGON, w postaci plików załączonych do wniosku o rejestrację lub w formie wydruku u HANDLOWCA lub w biurze obsługi KONTRAHENTA

  4. zamieszczenie we wniosku o rejestrację danych UŻYTKOWNIKA WIODĄCEGO (osoby upoważnionej do zarządzania kontem klienta, który będzie uprawniony do wykorzystywania DOSTĘPU DO SYSTEMU)

  5. akceptacja Regulaminu serwisu E- COMMERCE

 6. KONTRAHENT ponosi odpowiedzialność za wykorzystanie konta i hasła przyznanego UŻYTKOWNIKOWI i UŻYTKOWNIKOWI WIODĄCEMU.

 7. Użytkownik ma przyznawany dostęp tylko do wybranego przez siebie oddziału SPRZEDAWCY. Zmiana oddziału wymaga bezpośredniego kontaktu z administratorem pod adresem: admin.b2b@sanpolprofi.pl

 8. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo odmowy przydzielenia DOSTEPU DO SYSTEMU bez podania przyczyn.

 9. UŻYTKOWNIK WIODĄCY oraz UŻYTKOWNIK są traktowani jako osoba upoważniona do działania w imieniu KONTRAHENTA w zakresie, w jakim mają dostęp do Systemu.

 10. KONTRAHENT ponosi pełną odpowiedzialność za działania UŻYTKOWNIKA WIODĄCEGO i UŻYTKOWNIKA. Dlatego na nim spoczywa obowiązek poinformowania SPRZEDAWCY o cofnięciu lub ograniczeniu zakresu dostępu do systemu E-COMMERCE UŻYTKOWNIKOWI WIODĄCEMU. Wobec SPRZEDAWCY cofnięcie lub ograniczenie dostępu UŻYTKOWNIKOWI WIODĄCEMU zgłoszone przez KONTRAHENTA jest skuteczne od następnego dnia roboczego po otrzymaniu przez SPRZEDAWCĘ zgłoszenia, cofnięcia lub ograniczenia dostępu pocztą elektroniczną; admin.b2b@sanpolprofi.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

 11. Przyznanie prawa DOSTEPU DO SYSTEMU jest jednoznaczne ze zgodą na otrzymywanie informacji handlowej SPRZEDAWCY drogą elektroniczną. UŻYTKOWNIK WIODĄCY może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej, informując o tym fakcie HANDLOWCA lub administratora systemu E-COMMERCE.

 12. Strony ustalają, że zamówienia składane drogą elektroniczną w systemie E-COMMERCE nie wymagają potwierdzenia przez KONTRAHENTA w innej formie i są traktowane jak złożone w formie pisemnej. SPRZEDAWCA potwierdza warunki zamówienia, wskazując przewidywany termin jego realizacji. SPRZEDAWCA ma prawo odmowy realizacji zamówienia z jednoczesnym podaniem przyczyny odmowy. SPRZEDAWCA dokonuje akceptacji złożonego zamówienia po weryfikacji dostępnego kredytu kupieckiego KONTRAHENTA oraz sprawdzeniu stanu jego należności wobec SPRZEDAWCY. W przypadku jeżeli zamówienie nie może zostać zrealizowane zgodnie z życzeniem KONTRAHENTA, SPRZEDAWCA skontaktuje się z KONTRAHENTEM w celu poinformowania go o zmianach w treści złożonego przez niego zamówienia.

 13. Każdorazowy czas realizacji zamówienia jest wskazany i na bieżąco aktualizowany w systemie.

 14. Realizacja zamówienia towarów, które w rozumieniu SPRZEDAWCY są towarami nietypowymi może nastąpić po wpłacie przez KONTRAHENTA wymaganej przez SPRZEDAWCĘ zaliczki. O potrzebie wpłaty zaliczki KONTRAHENT zostanie poinformowany przez SPRZEDAWCĘ.

 15. Przedstawione w systemie E-COMMERCE dane produktów maja charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Szczegółowych danych na temat realizacji zamówienia udziela HANDLOWIEC.

 16. Podczas rejestracji zamówienia KONTRAHENT określa sposób odbioru towaru, może wybrać: odbiór własny lub dostawa SANPOL. Dostawa realizowana przez SPRZEDAWCĘ wymaga precyzyjnego określenia w zamówieniu adresu dostawy.

 17. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do odmowy dostarczenia towaru na własny koszt. W takiej sytuacji SPRZEDAWCA przedstawi KONTRAHENTOWI koszt realizacji dostawy, którym po zaakceptowaniu przez KONTRAHENTA zostanie on obciążony.

 18. Dostawa towaru zamówionego w systemie E-COMMERCE realizowana jest wyłącznie do punktu odbioru wskazanego przez KONTRAHENTA.

 19. SPRZEDAWCA dołoży wszelkich starań, aby zamówienia, które zostały złożone w systemie E-COMMERCE zostały dostarczone do KONTRAHENTA w najbliższym możliwym terminie wynikającym z harmonogramu dostaw SPRZEDAWCY.

 20. Dostawy towarów znajdujących się na zamówieniu realizowane są w zależności od aktualnego stanu magazynu w momencie składania zamówienia. W przypadku odmowy odbioru towaru przez KONTRAHENTA lub osobę przez niego wskazaną, SPRZEDAWCA może obciążyć KONTRAHENTA kosztami transportu.

 21. Faktura wystawiana jest przez SPRZEDAWCĘ wyłącznie dla KONTRAHENTA, który dokonał zakupu za pośrednictwem systemu E-COMMERCE. SPRZEDAWCA nie wystawia faktury na inna firmę niż ta, której dane zgodne są z danymi KONTRAHENTA.

 22. Faktura dostarczana jest droga elektroniczną lub wysyłana jest do KONTRAHENTA za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 23. W przypadku nieotrzymania faktury zakupu w ciągu 7 dni od daty dostawy, KONTRAHENT zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić SPRZEDAWCE o tym fakcie. W takim przypadku SPRZEDAWCA wystawi duplikat faktury i przekaże ją KONTRAHENTOWI.

 24. Nieotrzymanie faktury zakupu lub opóźnienie jej otrzymania nie zwalnia KONTRAHENTA z obowiązku zapłaty za dostarczony towar oraz nie ma wpływu na przedłużenie terminu płatności.

 25. Korzystający z systemu E-COMMERCE zobowiązani są do dochowania wszelkiej staranności w wyborze elementów do zamówienia w celu uniknięcia niezgodności z oczekiwaniami. Jeżeli w systemie E-COMMERCE nie ma wystarczającego opisu, to UŻYTKOWNIK zobowiązany jest zweryfikować dane techniczne przed złożeniem zamówienia bezpośrednio na stronie WWW producenta lub u SPRZEDAWCY.

 26. Dane o cenach produktów oferowanych przez SPRZEDAWCE w systemie E-COMMERCE oraz o ich dostępności w ramach tego systemu przekazane są KONTRAHENTOWI wyłącznie dla celów związanych z zakupem od SPRZEDAWCY oferowanych przez niego produktów.

 27. KONTRAHENT oraz żaden z jego UŻYTKOWNIKÓW nie może przekazywać osobom trzecim danych, o których mowa w pkt. 1 jak również nie może ich wykorzystywać lub przetwarzać dla innych celów niż te związane z zakupem towarów od SPRZEDAWCY. W wypadku naruszenia powyższego zakazu SPRZEDAWCA może cofnąć KONTRAHENTOWI prawo dostępu do systemu E-COMMERCE.

 28. KONTRAHENTOWI zabrania się odstępowania uzyskanego od SPRZEDAWCY DOSTĘPU DO SYSTEMU E-COMMERCE osobom trzecim.

 29. W sprawach technicznych związanych z funkcjonowaniem Systemu E-COMMERCE, KONTRAHENT kontaktuje się ze SPRZEDAWCĄ drogą elektroniczną: admin.b2b@sanpolprofi.pl

 30. W sprawach dotyczących realizacji zamówienia złożonego przez KONTRAHENTA, KONTRAHENT kontaktuje się z HANDLOWCEM lub oddziałem SPRZEDAWCY, w którym złożył zamówienie.

 31. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie postanowienia KODEKSU CYWILNEGO.

 32. Do korzystania z systemu niezbędna jest przeglądarka internetowa w wersji jak poniżej:

 • Internet Explorer wersja 11 lub nowsza, Microsoft Edge, wersja najnowsza lub najnowsza –1

 • Firefox wersja najnowsza lub najnowsza –1 (każdy system operacyjny)

 • Chrome wersja najnowsza lub najnowsza –1 (każdy system operacyjny)

 • Safari wersja najnowsza lub najnowsza –1 (Mac OS)

 • Safari Mobile dla iPad 2, iPad Mini, iPad z wyświetlaczem Retina (iOS 7 lub nowszy)

 • Safari Mobile dla iPhone 4 lub nowszego; iOS 7 lub nowszy

 • Chrome dla Mobile wersja najnowsza lub najnowsza –1 (Android 4 lub nowszy)

gdzie „najnowsza –1” oznacza dużą wersję wydaną wcześniej w stosunku do aktualnej